Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Polisi Iaith Cymru

Cyflwyniad

Mae darparu’n gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ganolog i bob peth y mae Menter Cwm Gwendraeth yn ei wneud. Mae gennym hanes o ddatblygu cynlluniau cymunedol, a’u rheoli, trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi rhwydweithiau cymdeithasol iach, a’u cryfhau, ac i helpu creu cymuned gynaliadwy a bywiog yng Nghwm Gwendraeth a thu hwnt.

Byddwn yn cyflawni’r amcanion hynny drwy:

  • feithrin cysylltiadau rhwng ein swyddogion a’r gymuned leol ac ymgysylltu â phobl trwy gyfrwng y Gymraeg.
  •  hyrwyddo’r amodau cymdeithasol sy’n meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith Gymraeg a normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn ymrwymo i sicrhau bod pob un sy’n n cysylltu â’i staff ac yn defnyddio’i gwasanaethau  â’r hawl i dderbyn y gwasanaethau hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, pa un bynnag yw eu dewis iaith.

1.0 Darparu gwasanaeth dwyieithog

Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd swyddogol Menter Cwm Gwendraeth ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon yr un mor uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Menter Cwm Gwendraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal yn ei gweithgareddaum a’n bod yn adlewyrchu patrwm ieithyddol y gymuned.

Fe fydd galwadau ffôn y mae staff Menter Cwm Gwendraeth yn eu hateb yn cael eu hateb yn ddwyieithog.

Pan fydd staff yn cyfarch cleientiaid, byddant yn gallu gwneud hynny yn y Gymraeg a’r Saesneg.

2.0 Darparu gwasanaethau

2.2 Darparu gwasanaethau

Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan Fenter Cwm Gwendraeth yn eang iawn ac maent dan reolaeth y Rheolwr Gyfarwyddwr a’r Cydlynwyr Tîm. Mae cynnal darpariaeth gwasanaethau dwyieithog yn gyfrifoldeb ar y rheolwyr hyn.

2.3 Safon y gwasanaeth Cymraeg

Mae Menter Cwm Gwendraeth wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r un safon yn y Gymraeg a’r Saesneg ac yn croesawu trafodion yn y ddwy iaith.

Y nod fydd darparu safon uchel o wasanaeth ym mhob agwedd ar ein gwaith, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

3.0 Cyswllt uniongyrchol

3.1 Gohebiaeth ysgrifenedig

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn croesawu gohebiaeth ysgrifenedig (a hynny’n ysgrifenedig, trwy e-bost, ffacs neu neges testun) naill ai yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ac fe fydd yn ymateb yn iaith yr ohebiaeth wreiddiol.

Gohebir trwy gyfrwng y Gymraeg yn dilyn cyswllt wyneb-yn-wyneb neu gyfathrebu dros y ffôn yn Gymraeg. Ni fydd gohebu trwy gyfrwng y Cymraeg yn arwain at unrhyw oedi.

3.2 Cyfathrebu dros y ffôn

Mae croeso i bobl siarad Cymraeg neu Saesneg wrth gysylltu â Menter Cwm Gwendraeth dros y ffôn. Fe fydd galwadau ffôn a dderbynnir gan staff Menter Cwm Gwendraeth yn cael eu hateb yn ddwyieithog ac yn cysylltu â pheiriant ateb dwyieithog.

3.3 Cyfarfodydd cyhoeddus a chyfarfodydd a digwyddiadau eraill

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn trefnu llawer o gyfarfodydd a digwyddiadau. Ein nod yw galluogi’r rheiny sy’n mynychu’r digwyddiadau, i gyfrannu yn yr iaith o’u dewis.

3.4 Hyfforddiant

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn trefnu nifer o gyrsiau hyfforddiant ac mae’r rhain yn cael eu darparu trwy gyfrwng yr iaith o’u dewis.

4.0 Delwedd Gyhoeddus Menter Cwm Gwendraeth

4.1 Hunaniaeth gorfforaethol

Mae Menter Cwm Gwendraeth wedi ymrwymo i gynnal ei delwedd gyhoeddus a’i hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog. Mae hyn yn cynnwys ei chyfeiriad, logo, hunaniaeth weledol ac unrhyw wybodaeth safonol arall i gael ei defnyddio ar:

  • lofnodion papur pennawd, papur ffacs, slipiau cyfarch, e-bost
  • deunydd ar gyfer ymgyrchoedd a digwyddiadau (h.y., taflenni, posteri) yn y parth cyhoeddus
  • cardiau busnes, gwahoddiadau, bathodynnau adnabod

 

4.2 Arwyddion

Fe fydd arwyddion mewnol ac arwyddion allanol Menter Cwm Gwendraeth yn parhau i fod yn ddwyieithog, gyda maint, ansawdd, eglurder ac amlygrwydd y testun yn parchu’r egwyddor o gydraddoldeb.

4.3 Cyhoeddi

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn anelu at sicrhau bod unrhyw ddogfennau a gyhoeddir ganddi, ynghyd â ffurflenni a nodiadau esboniadol, yn gwbl ddwyieithog mewn un ddogfen. Os bydd angen cyhoeddi fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân am unrhyw reswm, e.e. maint y ddogfen, targedu cynulleidfa, yna bydd Menter Cwm Gwendraeth yn cyhoeddi fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân a byddant yn cael eu cyhoeddi ar yr un pryd.

4.4 Gwefan

Fe fydd gwefan Menter Cwm Gwendraeth yn gwbl ddwyieithog.

4.5 Datganiadau i’r wasg

Bydd unrhyw hysbysiadau a datganiadau i’r wasg a gyhoeddir gan Fenter Cwm Gwendraeth yn cael eu cyhoeddi yn ddwyieithog.

4.6 Hysbysebu a chyhoeddusrwydd

Pan fydd Menter Cwm Gwendraeth yn rhoi cyhoeddusrwydd i’w gwasanaethau a’i gweithgareddau yng Nghymru trwy gyfrwng arddangosfeydd ac arddangosiadau, bydd yn gwneud hynny’n ddwyieithog. Bydd deunydd arddangos ac unrhyw ddeunydd ategol fel hysbysebion, posteri, deunydd cyhoeddusrwydd a DVDs, yn ddwyieithog.

4.7 Hysbysebion recriwtio staff 

Bydd hysbysebion recriwtio staff a gyhoeddir gan Fenter Cwm Gwendraeth yn cael eu cyhoeddi’n ddwyieithog ac eithrio:

  • hysbysebion a gyhoeddir mewn cylchgronau a phapurau newydd cyfrwng Cymraeg a fydd yn y Gymraeg yn unig.
  • hysbysebion a gyhoeddir mewn cylchgronau a phapurau newydd cyfrwng Saesneg ar gyfer swyddi lle mae’r iaith Gymraeg yn gymhwyster hanfodol, a fydd yn y Gymraeg yn unig ond gyda nodyn esboniadol byr yn Saesneg.

5.0 Gweithredu’r cynllun a’i fonitro

5.1 Staffio

Bydd yn ofynnol i bob aelod o staff ddangos gallu ieithyddol cyn eu penodi.

5.2 Dysgu Cymraeg

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn annog pob aelod o staff i wella’u sgiliau Cymraeg a bydd yn cefnogi staff sy’n dymuno dysgu / gwella’u sgiliau iaith presennol, ar lefel ymarferol.

5.3 Recriwtio

Pan ystyrir gallu ieithyddol yn hanfodol neu’n ddymunol ar gyfer swydd, oherwydd natur y swydd neu’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol o fewn yr Uned, bydd hyn yn cael ei nodi wrth recriwtio i’r swydd honno.

5.4 Cyfieithu

Mae Menter Cwm Gwendraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfieithwyr y sefydliad, boed yn fewnol neu’n allanol, yn gymwys ac yn gallu darparu gwasanaeth o safon uchel.

5.5 Contractio

Gydag unrhyw gytundeb neu drefniant newydd gydag unrhyw unigolyn neu gorff arall, sy’n golygu darparu gwasanaeth ar gyfer Menter Cwm Gwendraeth, neu ar ei rhan, bydd angen ystyried eu hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau dwyieithog a phenderfynu yn unol â hyn.

5.6 Grantiau

Bydd Menter Cwm Gwendraeth yn adlewyrchu natur ddwyieithog y gymuned yr ydym yn gweithredu ynddi.

5.7 Partneriaethau

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau ar lefelau gwahanol. Pan fydd Menter Cwm Gwendraeth yn gweithio mewn partneriaeth ar unrhyw lefel, bydd yn gweithredu yn unol â’i Pholisi Iaith Gymraeg ei hun a bydd yn annog ei phartneriaid i weithio’n ddwyieithog.

6.0 Cwynion

Mae gweithdrefnau cwyno presennol Menter Cwm Gwendraeth yn cynnwys pob cwyn ynglŷn â gweithredu’r Polisi Iaith Gymraeg.