Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Min Nos

Cafodd Menter Cwm Gwendraeth ei chanmol am ei Gwasanaeth Min Nos sy’n helpu cleifion i adael yr ysbyty ac i ddychwelyd i’r gymuned. Mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Bangor wedi rhoi clod i’r gwasanaeth cludiant ysbyty fel esiampl o arfer da. Gweithredir y gwasanaeth o 2 y prynhawn tan 10 yr hwyr, o ddydd Iau i ddydd Llun, ac mae’n cynnig cludiant car am ddim o’r adrannau damwain ac argyfwng yn ysbytai’r Tywysog Phillip a Glangwili ar gyfer cleifion sy’n agored i niwed. Amcangyfrifwyd gan ymchwilwyr fod y gwasanaeth yn arbed o leiaf 20 dydd gwely y mis gydag arbedion o £363 y dydd. Mae’r gwasanaeth yn helpu osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty trwy ddarparu cymorth gofal cymdeithasol i helpu pobl i setlo nôl gartref – byddai cleifion fel arall yn cael eu rhoi mewn ward er nad oes ganddynt unrhyw anghenion meddygol.

Pamfled Menter Min Nos

Yn ogystal â gweld bod pobl yn cyrraedd gartref o’r ysbyty’n ddiogel, mae gwirfoddolwyr Menter Min Nos hefyd yn helpu pobl trwy droi goleuadau a gwres ymlaen, paratoi lluniaeth ar eu cyfer, dod i mewn â chyflenwadau bwyd a gwneud gwiriadau diogelwch-yn-y-cartref sylfaenol. Maent hefyd yn cyfeirio at wasanaethau gofal cymdeithasol eraill ac yn cynnig cwmni o fewn yr ysbyty. Er bod y cynllun yn cael ei redeg gan Fenter Cwm Gwendraeth, bu’n bartneriaeth o’r cychwyn cyntaf, gyda’r syniad o’r cynllun yn dod o Bartneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Sir Gaerfyrddin sydd yn dod â mudiadau’r trydydd sector, iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd.

Meddai David Saywell, Cydlynydd Dolen Iechyd Menter Cwm Gwendraeth, “Mae Menter Min Nos wedi mynd o nerth i nerth. Mae yna doreth o dystiolaeth i awgrymu y byddai nifer o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn aros yn yr ysbyty am fwy nag un nos petaent yn cael eu derbyn fel cleifion preswyl. Yn ogystal â hyn, y sylwadau cadarnhaol yr ydym yn eu cael gan ddefnyddwyr y gwasanaeth sydd wir yn gwneud y gwahaniaeth i ni.”

Meddai Deris Williams, Cyfarwyddwr Menter Cwm Gwendraeth “Rydw i wrth fy modd ein bod yn gallu gweithio mewn partneriaeth i ddarparu’r gwasanaeth yma y mae mawr ei angen.” Ychwanegodd Peter Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Strategol Bwrdd Iechyd Hywel Dda: “Mae’r gwasanaeth yn nodweddiadol o’r daioni y mae cydweithio yn ei roi i’r gymuned ac mae’r gwerthusiad hwn yn amlinellu’n glir ei effeithiolrwydd o ran cefnogi’r ddarpariaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn Sir Gaerfyrddin.”

Comisiynwyd yr adroddiad gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a chafodd ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.