Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Diwylliant yr Hyb

Posted in the BlogNer Category

Mae pawb y dyddiau hyn yn sôn am ‘hub’ neu ‘hyb’, ac mae’r teitl yn cael ei ddefnyddio – efallai ei orddefnyddio – i ddisgrifio pob math o bethau, o systemau rheoli a thechnoleg i strategaethau economaidd a chymdeithasol. Wel, cyn belled ag y mae’r Fenter yn y cwestiwn, mae’r Hyb yn golygu Hyb Iaith, sef cyfuniad o bobl, llefydd a rhaglenni sy’n ysbrydoli ac yn grymuso pobl i ddatblygu syniadau mentrus a ffres, i gyflawni newidiadau er lles y Gymraeg a’r gymuned. Gall Hyb Iaith fod yn seiliedig ar adeilad neu ganolfan benodol, neu gall fod yn ffordd o weithio ar draws ardal a mudiadau. Dylai Hyb Iaith sbarduno cymunedau a dylai fod yn broses gynhyrchiol. I wireddu’r syniadau hyn, neu greu Ardrawiad/Effaith, rhaid bod yn barod i weithio’n drawsffiniol, i fentro tu allan i’n ‘comfort zone’ arferol a meithrin partneriaethau newydd, gydag unigolion, grwpiau a mudiadau.

Pwy ohonoch sydd wedi bod yn y Cwtsh ym Mhontyberem? Wel, dyna enghraifft i chi o Hyb Iaith! Ar wahân i’r caffi a’r siop lyfrau, cynhelir cyrsiau Technoleg Gwybodaeth, sesiynau sgiliau sylfaenol i blant bach a’u rhieni, clybiau clonc sy’n dod â dysgwyr a siaradwyr rhugl y Gymraeg at ei gilydd, gweithgareddau cymunedol gyda’r hwyr o nosweithiau comedi, sioeau ffasiwn a bingo, clybiau celf a chrefft a swperau ar themâu penodol, i enwi ond rhai. Mae rhestr ein partneriaid yn helaeth, ac mae angen iddi fod, gan nad oes modd i ni fel Menter ddarparu pob dim ar ein pen ein hunain. Rydym yn parhau i chwilio am bartneriaethau newydd ac am syniadau newydd er mwyn denu mwy o bobl i mewn atom, i efengylu, i newid agweddau tuag at ddefnydd y Gymraeg ac i roi’r cyfle i gynifer o bobl â phosibl ei defnyddio. Cyn i neb ddweud ‘Wel, nid Pontyberem yw pob dim. Beth am weddill yr ardal?’, ga’i ychwanegu nad Pontyberem yn unig sy’n elwa o’r Hyb Iaith – mae’r Fenter yn ehangu’r gweithgarwch mas yn ddaearyddol i bob cymuned gan weithio gyda’r partneriaid hyn sy’n rhan o’n Hyb Iaith i ddarparu pob math o weithgareddau ar draws Llanelli a Chwm Gwendraeth. Diolch i sesiynau Clwb Clonc a dreialwyd yn y Cwtsh, nawr mae Clybiau Clonc yn rhedeg ar draws Cwm Gwendraeth a Llanelli, ac mae’n Adran Plant a Phobl Ifanc ar hyn o bryd yn gweithio o fewn yr Hyb Ardrawol gyda phartneriaid ar-lein i ddatblygu e-lyfrau yn seiliedig ar straeon neu themâu. Cadwch lygad mas am ddatblygiadau!