Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Menter Cwm Gwendraeth

Y Gymraeg a’n Cymunedau

Mae Datblygu Cymunedol yn galluogi pobl i weithio gyda’i gilydd ar ddyheadau a materion cyffredin, a hynny mewn ffyrdd a fydd yn gwella dysgu ac yn annog cyfranogaeth a, thrwy hynny, yn gymorth i ddatblygu diwylliant o wneud penderfyniadau atebol ar sail y ffeithiau. Mae’n ei gwneud hi’n haws i ni weithio’n gydweithredol, dewis opsiynau a gwneud cynlluniau er mwyn gweithredu ar y cyd. Mae’n ceisio mynd i’r afael ag annhegwch a datblygu polisïau ac ymarferion sydd heb fod yn ormesol, er mwyn sicrhau newid a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae’n holl bwysig hybu’r ddealltwriaeth nad gwaith Datblygu Cymunedol yw ceisio rhoi atebion na darparu gwasanaethau i bobl. Mae’n golygu gweithio gyda phobl i weld sut i ddelio â materion y maen nhw eu hunain yn eu diffinio, a datblygu strwythurau sy’n eu hannog i fod yn rhan o’r broses. Mae perchnogaeth yn syniad pwysig ym maes gwaith datblygu cymunedol. Mae’n golygu canfod eich strategaethau a’ch gweithredoedd chi’ch hun a’u datblygu.

Mae hyn yn datblygu perchnogaeth ac ymrwymiad i’r broses ac i’r canlyniadau fel ei gilydd, ac mae’n paratoi cymunedau yn well er mwyn iddynt allu cynnal pethau yn y tymor hir. Mae newid hefyd yn fwy tebygol o ddigwydd os bydd hynny’n mynd law yn llaw â sicrhau bod pawb sy’n rhan o’r broses yn cyfranogi, a lle bydd unrhyw rwystrau sy’n atal pobl rhag cyfranogi’n llwyr ac yn effeithiol wedi cael eu dymchwel.

Loading...